اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدجواد یزدان پناه

محمدجواد یزدان پناه،

استاد
  • دانشگاه تهران ، عضو هیات ممیزه دانشگاه تهران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82084925
اتاق : 2-730
Scopus
  • 1297 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
Google Scholar
  • 2027 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.