اعضای هیات علمی

محمدجواد یزدان پناه

محمدجواد یزدان پناه،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82084925
اتاق : 2-730
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1657 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۱۲
Google Scholar
  • 2616 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۱۰/۲۶
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کنترل غیرخطی 8101540 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/29 (14:00 - 17:00) ترم اول 1399
جبر خطی 8101174 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1399/04/18 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
کنترل بهینه 8101306 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/10/23 (08:30 - 11:00) ترم اول 1398
کنترل غیرخطی 8101540 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/11/02 (14:00 - 17:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 87 نامشخص نامشخص 3973
سمینار 8101221 2 01 هرهفته شنبه (12:30 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1396
مباحث ویژه در کنترل 1 8101640 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/04/04 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1396
سمینار 8101221 2 02 نامشخص نامشخص ترم اول 1396
کنترل غیرخطی 8101540 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/11/04 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
کنترل بهینه 8101306 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/22(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 10 نتیجه
از 1