اعضای هیات علمی

محمدجواد یزدان پناه

محمدجواد یزدان پناه،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82084925
اتاق : 2-730
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1563 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 2476 ارجاعات
  • 27 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵

نام نوع تلفن آدرس
سیستم های کنترل پیشرفته پژوهشی ساختمان جدید،110-