اعضای هیات علمی

بیژن علیزاده ملفه

بیژن علیزاده ملفه،

دانشیار
  • ، مدیر گروه سیستمهای دیجیتال
  • ، عضو قطب علمی نانو
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیستم های دیجیتال
شماره تماس : 82089748
اتاق : 2-320
صفحه رخ نما
Scopus
  • 361 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
Google Scholar
  • 557 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴

پروفایل

  • ، عضو قطب علمی نانو 1397←…
  • ، مدیر گروه سیستمهای دیجیتال 1396←1398
  • ، مدیر گروه سیستمهای دیجیتال 1394←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشکده فنی-دانشگاه تهران ، مهندسی برق و کامپیوتر

1377 ← 1383

M.Sc ، دانشکده فنی-دانشگاه تهران ، معماری کامپیوتر

1374 ← 1377

کارشناسی ، دانشکده فنی-دانشگاه تهران ، کامپیوتر-سخت افزار

1370 ← 1374

فعالیت های علمی