اعضای هیات علمی

بیژن علیزاده ملفه

بیژن علیزاده ملفه،

دانشیار
  • ، عضو قطب علمی نانو
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیستم های دیجیتال
شماره تماس : 82089748
اتاق : 2-320
صفحه رخ نما
Scopus
  • 401 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۱
Google Scholar
  • 666 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
درستی سنجی و عیب یابی در سیستم های دیجیتال 8101938 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/10 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1398
طراحی سیستم های نهفته مبتنی بر FPGA 8101804 4 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1399/04/16 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1398
طراحی سیستم های نهفته مبتنی بر FPGA 8101804 4 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/25 (08:30 - 11:30) ترم اول 1398
متدولوژی های طراحی اتوماتیک سیستم های دیجیتال 8101946 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/10/28 (08:30 - 11:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 53 نامشخص نامشخص 3973
درستی سنجی و عیب یابی در سیستم های دیجیتال 8101938 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/03 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1397
طراحی در سطح سیستم 8101944 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/03/25 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1397
طراحی سیستم های نهفته مبتنی بر FPGA 8101804 4 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/10/26 (08:30 - 11:30) ترم اول 1397
متدولوژی های طراحی اتوماتیک سیستم های دیجیتال 8101946 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1397/10/29 (08:30 - 11:00) ترم اول 1397
طراحی در سطح سیستم 8101944 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1397/04/09 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1396
مباحث پیشرفته الکترونیک 1 8101330 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/04/04 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1396
طراحی سیستم های نهفته مبتنی بر FPGA 8101804 4 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/27 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
مباحث ویژه 2 8101345 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/10/30 (08:00 - 11:00) ترم اول 1396
طراحی در سطح سیستم 8101944 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/03/30 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
مباحث پیشرفته الکترونیک 1 8101330 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/04/01 (08:00 - 11:00) ترم دوم 1395
سمینار 8101221 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) نامشخص ترم اول 1395
طراحی سیستم های نهفته مبتنی بر FPGA 8101804 4 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1395/10/22(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
مباحث ویژه الکترونیک 5 8101800 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1395/10/27(08:00 - 11:00) ترم اول 1395
نمایش 18 نتیجه
از 1