اعضای هیات علمی

لیلا یوسفی

لیلا یوسفی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82089796
اتاق : 2-311
صفحه رخ نما
Scopus
  • 495 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
Google Scholar
  • 642 ارجاعات
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

پروفایل

  • انجمن اپتیک و فوتونیک ایران ، عضو کمیته علمی بیست و سومین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران 1395←1395
  • دانشگاه تهران ، عضو کمیته علمی چهارمین کنفرانس بین المللی موج میلیمتری و تراهرتز 1395←1395
  • دانشگاه صنعتی شریف ، عضو کمیته علمی بیست وسومین کنفرانس مهندسی برق ایران (زیر شاخه الکترونیک نوری) 1393←1394
  • انجمن اپتیک و فوتونیک ایران ، عضو کمیته علمی بیست ویکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران 1393←1393
  • دانشگاه امیر کبیر ، عضو کمیته علمی سومین کنفرانس موج میلیمتری و تراهرتز 1392←1393
  • دانشگاه تهران ، عضو کمیته برگزاری یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران 1392←1393

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه واترلو کانادا ، مهندسی برق، گرایش مخابرات میدان

1384 ← 1388

M.Sc ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق، گرایش مخابرات میدان

1380 ← 1382

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق

1375 ← 1379

فعالیت های علمی