اعضای هیات علمی

لیلا یوسفی

لیلا یوسفی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82089796
اتاق : 2-311
صفحه رخ نما
Scopus
  • 621 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 802 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فرا مواد 8101828 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/04/07 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1398
الکترومغناطیس 8101072 3 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/23 (14:00 - 17:00) ترم اول 1398
نانوفتونیک 8101307 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1398/10/24 (08:30 - 11:00) ترم اول 1398
کارآموزی 8101294 3 89 نامشخص نامشخص 3973
فرا مواد 8101828 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/25 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1397
الکترومغناطیس 8101072 3 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/10/24 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
فرا مواد 8101828 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1397/04/09 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1396
الکترومغناطیس 8101072 3 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/25 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
آنتن 1 8101103 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/24 (08:00 - 11:15) ترم اول 1396
آنتن 1 8101103 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/03/30 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
فرا مواد 8101828 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/04/03 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1395
الکترومغناطیس 8101072 3 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1395/10/20(14:00 - 17:00) ترم اول 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1