اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی طالع ماسوله

مهدی طالع ماسوله،

استادیار
  • دانشگاه تهران ، مدیر آزمایشگاه تعامل انسان و ربات
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران ، مسئول راه اندازی و سرپرست آزمایشگاه تحقیقاتی" تعامل انسان و ربات" دانشکده مھندسی برق و کامپیوت
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 61118413
اتاق : 2-310
Scopus
  • 562 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۱۹
Google Scholar
  • 880 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۱/۱۹
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ریاضیات مهندسی 8101206 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/03/28 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1397
مبانی مهندسی مکاترونیک 8101720 3 01 | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1398/04/05 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1397
ریاضیات مهندسی 8101206 3 01 | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1397/11/01 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
رباتیک 8101187 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1397/10/22 (14:00 - 17:00) ترم اول 1397
مبانی مهندسی مکاترونیک 8101720 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1397/04/06 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1396
رباتیک 8101187 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1397/03/27 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1396
ریاضیات مهندسی 8101206 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1397/03/29 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1396
رباتیک 8101187 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/23 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
ریاضیات مهندسی 8101206 3 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/02 (14:00 - 17:00) ترم اول 1396
ریاضیات مهندسی 8101206 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/03/22 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
مبانی مهندسی مکاترونیک 8101720 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/04/01 (08:00 - 11:15) ترم دوم 1395
نمایش 11 نتیجه
از 1