اعضای هیات علمی

زین العابدین نوابی شیرازی

زین العابدین نوابی شیرازی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیستم های دیجیتال | الکترونیک
شماره تماس : 82084311
اتاق : 1-318
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1151 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۱۱
Google Scholar
  • 3124 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۵/۲۱

پایان نامه ها و رساله ها