اعضای هیات علمی

زین العابدین نوابی شیرازی

زین العابدین نوابی شیرازی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیستم های دیجیتال | الکترونیک
شماره تماس : 82084311
اتاق : 1-318
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1163 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
Google Scholar
  • 3143 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۶/۲۵
نمایش 1 - 20 از 83 نتیجه
از 5
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
VHDL 8101846 3 01 1399/04/07 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 05 نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 03 نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 08 نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 01 نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 09 نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 07 نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 06 نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 04 نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 02 نامشخص ترم دوم 1398
شبیه سازی شی گرای سیستم های الکترونیکی 8101342 3 01 1399/04/10 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
مدارهای منطقی 8101367 3 01 | هرهفته سه شنبه (12:15 - 13:15) 1399/04/07 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 05 نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 06 نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 08 نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 04 نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 02 نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 01 نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 09 نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 03 نامشخص ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 83 نتیجه
از 5