اعضای هیات علمی

زین العابدین نوابی شیرازی

زین العابدین نوابی شیرازی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیستم های دیجیتال | الکترونیک
شماره تماس : 82084311
اتاق : 1-318
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1177 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
Google Scholar
  • 3178 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵
نمایش 1 - 20 از 93 نتیجه
از 5
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1399
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1399
آزمون و آزمون پذیری 8101324 3 01 هرهفته شنبه (12:30 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 14:00) 1399/11/18 (08:30 - 11:00) ترم اول 1399
دینامیک سیستم ها 8101895 3 04 هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1399
دینامیک سیستم ها 8101895 3 03 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1399
دینامیک سیستم ها 8101895 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1399
دینامیک سیستم ها 8101895 3 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1399
دینامیک سیستم ها 8101895 3 05 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1399
مدارهای منطقی 8101367 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:00) 1399/11/01 (08:30 - 11:30) ترم اول 1399
معماری سیستم ها و طراحی مهندسی 8101894 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1399/11/01 (08:30 - 11:30) ترم اول 1399
VHDL 8101846 3 01 هرهفته شنبه (12:30 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 14:00) 1399/04/07 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 07 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 04 هرهفته یک شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 06 هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 05 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 09 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 08 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 93 نتیجه
از 5