اعضای هیات علمی

زین العابدین نوابی شیرازی

زین العابدین نوابی شیرازی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیستم های دیجیتال | الکترونیک
شماره تماس : 82084311
اتاق : 1-318
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1123 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 3074 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵
نمایش 1 - 20 از 83 نتیجه
از 5
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
VHDL 8101846 3 01 هرهفته شنبه (12:30 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 14:00) 1399/04/07 (08:30 - 11:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 04 هرهفته یک شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 07 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 09 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 08 هرهفته سه شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 05 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 06 هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم دوم 1398
شبیه سازی شی گرای سیستم های الکترونیکی 8101342 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1399/04/10 (14:00 - 17:00) ترم دوم 1398
مدارهای منطقی 8101367 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (12:15 - 13:15) 1399/04/07 (08:30 - 11:30) ترم دوم 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 03 هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 09 هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 05 هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 07 هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 06 هرهفته دو شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 04 هرهفته یک شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1398
آزمایشگاه مدارهای منطقی 8101045 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 83 نتیجه
از 5