اعضای هیات علمی

زین العابدین نوابی شیرازی

زین العابدین نوابی شیرازی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
سیستم های دیجیتال | الکترونیک
شماره تماس : 82084311
اتاق : 1-318
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1177 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۱۱
Google Scholar
  • 3178 ارجاعات
  • 24 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۸/۲۵

نام نوع تلفن آدرس
ابزارها و روشهای طراحی مدارهای الکترونیکی در سطح سیستم پژوهشی
آزمون سیستم های دیجیتال پژوهشی 61114308 ساختمان قدیم - طبقه دوم
سیستم های سخت افزار پژوهشی 61114308 ساختمان قدیم، طبقه دوم
سیستم های نهفته کاربردی آموزشی
مدار منطقی آموزشی 61114174 ساختمان قدیم،طبقه سوم
مدار منطقی آموزشی 61114174 ساختمان قدیم،طبقه سوم
مدارهای قابل برنامه ریزی پژوهشی ساختمان قدیم، طبقه سوم