برنامه و تقویم آموزشی

برنامه به روز رسانی شده مقطع تحصیلات تکمیلی (در تاریخ 11 مهر ماه 99)

پیش نویس برنامه تحصیلات تکمیلی نیمسال 3991 به روز رسانی در تاریخ 28 شهریور ساعت 20

**************************************************************************************************************************************

پیش نویس برنامه هفتگی نیمسال دوم 99-98 مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر(26 بهمن 98)

 

  "امکان تغییرات در برنامه وجود دارد لطفا به تاریخ به روز رسانی توجه فرمائید"

 

**********************************************************************************************************************

 برنامه هفتگی نیمسال اول 99-98 مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر(20 شهریور 98)  

 

**********************************************************************************************************************

برنامه هفتگی نیمسال دوم 98-97 مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر( 7 بهمن 97)

 

**********************************************************************************************************************

برنامه هفتگی دروس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  (تحصیلات تکمیلی)  در نیمسال اول 98-97 (به روز رسانی در تاریخ 26 شهریور)

 

**********************************************************************************************************************

 

برنامه هفتگی دروس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (کارشناسی ارشد) در نیمسال اول سال تحصیلی 96-97