برنامه و تقویم آموزشی

enlightened  برنامه هفتگی نیمسال اول 1402-1403 مقطع تحصیلات تکمیلی 

پیش نویس برنامه تحصیلات تکمیلی "نیمسال اول 1403-1402( تاریخ به روز رسانی 29 مرداد 1402)

 ***************************************************************************************************

 

 

 ***************************************************************************************************

 

 ***************************************************************************************************

 

جدول کلاس بندی مقطع تحصیلات تکمیلی نیمسال اول تحصیلی 4011  ساختمان جدید دانشکده برق. (به روز زسانی 23 شهریور)

جدول کلاس بندی مقطع تحصیلات تکمیلی نیمسال 4002 ساختمان جدید دانشکده برق. (به روز زسانی 13 فروردین)