فرم های مورد استفاده

*فرمهای مورد استفاده مقطع کارشناسی ارشد*

فرم شماره 1 (مراحل بعد از دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد)

فرم انتخاب موضوع سمینار 

فرم درخواست مجوز اضافه سنوات (مقطع کارشناسی ارشد)

فرم انتخاب استاد راهنما

فرم تعهدنامه اصالت اثر

فرم درخواست آموزشی

فرم حمایت از پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی

فرم درخواست مجوز اضافه سنولت (مقطع کارشناسی ارشد)


فرم تغییر نمره -16-01-95

نامه روند تغییر نمره-16-01-95

 فرمهای مورد استفاده مقطع دکتری

فرم تعیین داوران پروپوزال 

قبل از پروپوزال

فرم درخواست صدور مجوز شرکت در آزمون جامع
 
فرم تعیین دروس امتحان جامع
 

فرم تعیین داوران رساله 

(قبل از دفاع رساله)

فرم تاییدیه مقالات دکتری  (قبل از دفاع رساله)

فرم درخواست مجوز اضافه سنوات (مقطع دکترا)

فرم درخواست مجوز اضافه سنوات  دکتری- از 26-05-95

 گردش کار تمدید سنوات دکتری- از 26-05-95

فرم تعهد دستیار آموزشی

فرم قرارداد دستیار آموزشی

فرم تعهد دانشجویان بورسیه

فرم گزارش پیشرفت 

فرم درخواست مجوز اضافه سنوات 

فرم انتخاب استاد راهنما

فرم تعهدنامه اصالت اثر

فرم درخواست آموزشی

فرم حمایت از پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی

فرم تغییر نمره -16-01-95

نامه روند تغییر نمره-16-01-95

 

 

 

 

 

 توضیح : "علاوه بر این فرم " می بایست فرم درخواست آموزشی راهم تکمیل  و با امضای استاد محترم  راهنما ومدیر محترم گرایش تحویل دفتر ت.ت نمایید.

 فرم مرخصی زایمان  ( بعد زایمان)

   توضیح :

  برای قبل زایمان  : نامه پزشک مربوطه و فرم درخواست آموزشی با امضای استاد راهنما و مدیر گرایش کفایت میکند وتحویل اینها به دفتر ت.ت که با نامه اتوماسیونی ارسال می گردد به پردیس فنی.

برای بعد زایمان  :  نامه پزشک مربوطه و فرم درخواست آموزشی با امضای استاد راهنما و مدیر گرایش  به انضمام این فرم ( مرخصی زایمان) و کپی شناسنامه فرزند و مادر صفحات اول و دوم  وتحویل اینها به دفتر ت.ت که با نامه اتوماسیونی ارسال می گردد به پردیس فنی. (فقط یک ترم بدون احتساب در سنوات است و برای ترم دوم باید درخواست در کمیسون دانشگاه مطرح و برای دفعات بیشتر در کمیسیون استانی مجلس مطرح و بررسی می گردد.)

  فرم کمیسیون پزشکی  (استعلاجی)

( تا حداکثر 3 روز بعد امتحان  به شرط عدم شرکت در امتحان مربوطه به همراه نامه پزشک معتمد دانشگاه طبق آیین نامه های مربوطه بروز شده در هرترم که در سایت پردیس فنی و این سایت و روی بردها اطلاع رسانی می گردد.)

کاربرگهای مرخصی صفحات 1 و 2

 

 فرم خوابگاه تابستانی

فرم دانشجویان مهمان  از دانشگاهها/ دانشکده ها ی دیگر در این دانشکده

       تحویل به دفتر ت.ت فقط توسط شخص استاد درس مربوطه در این دانشکده در پاکت دربسته وبا امضای استاد مربوطه و چسب  شده بر روی امضا روی پاکت " نه کس دیگر"     


 

 فرم های کمک هزینه کنفرانس‌های بین المللی معتبر داخلی 

 

دانشجویان ارشد و دکترای ورودی 1396 ( سهمیه استعداد درخشان)

نکات مهم در رابطه با تکمیل فرم صلاحیت عمومی

فرم صلاحیت عمومی

 

 

**توجه: جهت نیاز به سایر فرمها به آدرس http://egufa.ut.ac.ir بخش رویه ها و فرمها مراجعه نمایید.

  فرم کمیسیون پزشکی  (استعلاجی)

( تا حداکثر 3 روز بعد امتحان  به شرط عدم شرکت در امتحان مربوطه به همراه نامه پزشک معتمد دانشگاه طبق آیین نامه های مربوطه بروز شده در هرترم که در سایت پردیس فنی و این سایت و روی بردها اطلاع رسانی می گردد.)