دانشجویان دکتری

نمایش 1 - 50 از 925 نتیجه
از 19
ارش ابادیان

ارش ابادیان

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1390
یاسمن آبادی خوشه مهر

یاسمن آبادی خوشه مهر

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق گرایش الکترونیک
سال ورود: 1400
سعید ابارشی

سعید ابارشی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق گرایش قدرت
سال ورود: 1399
مریم ابراهیمی

مریم ابراهیمی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق گرایش الکترونیک
سال ورود: 1398
علی ابراهیمی

علی ابراهیمی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق گرایش الکترونیک
سال ورود: 1400
محمد ابراهیمی

محمد ابراهیمی

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1392
فاطمه ابراهیم آبادی

فاطمه ابراهیم آبادی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق گرایش الکترونیک
سال ورود: 1399
زهرا ابراهیمیان

زهرا ابراهیمیان

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر
سال ورود: 1399
قادر ابراهیم پور

قادر ابراهیم پور

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی فناوری اطلاعات
سال ورود: 1396
الیاس ابراهیم زاده

الیاس ابراهیم زاده

بخش آموزشی: مهندسی پزشکی
گرایش: مهندسی برق - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
سال ورود: 1393
غلامرضا ابراهیم زاده اردکانی

غلامرضا ابراهیم زاده اردکانی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات (میدان)
سال ورود: 1395
آرش ابیض

آرش ابیض

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1396
شیث ابوالمعالی

شیث ابوالمعالی

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1391
سیداحمد اتقانی

سیداحمد اتقانی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1393
امیر اجرلو

امیر اجرلو

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1396
حبیب الله یاجم

حبیب الله یاجم

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1394
امیرمحمود احرار

امیرمحمود احرار

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
سال ورود: 1399
نوا احسان

نوا احسان

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات
سال ورود: 1390
مهرناز احمدی

مهرناز احمدی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1390
سعید احمدی

سعید احمدی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق گرایش قدرت
سال ورود: 1399
محمدنبی احمدی

محمدنبی احمدی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات (میدان)
سال ورود: 1394
مصطفی احمدی

مصطفی احمدی

بخش آموزشی: مهندسی پزشکی
گرایش: مهندسی پزشکی
سال ورود: 1399
سیدعلیرضا احمدی

سیدعلیرضا احمدی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1396
کیمیا احمدی

کیمیا احمدی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق گرایش الکترونیک
سال ورود: 1398
ایمان احمدی جنیدی

ایمان احمدی جنیدی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1393
ناصر احمدی مقدم

ناصر احمدی مقدم

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1399
بنت الهدی احمدی نژاد

بنت الهدی احمدی نژاد

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1388
مهسا اخشم

مهسا اخشم

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق گرایش الکترونیک
سال ورود: 1397
سعید اخوان بی تقصیر

سعید اخوان بی تقصیر

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات
سال ورود: 1390
سعید اخوان بهابادی

سعید اخوان بهابادی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1392
محمدامین اخوند

محمدامین اخوند

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: فناوری نانو گرایش نانوالکترونیک
سال ورود: 1400
سینا اذری

سینا اذری

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات (میدان)
سال ورود: 1394
محمدرضا اذرباد

محمدرضا اذرباد

بخش آموزشی: سیستم های دیجیتال
گرایش: مهندسی برق - سیستم های دیجیتال
سال ورود: 1391
امیر ارایش نیا

امیر ارایش نیا

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق گرایش مخابرات میدان و موج
سال ورود: 1401
عاطفه ایرانی

عاطفه ایرانی

بخش آموزشی: هوش ماشین و رباتیک
گرایش: مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز
سال ورود: 1397
ارش ایران فر

ارش ایران فر

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1398
امیر ایرانمنش

امیر ایرانمنش

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر
سال ورود: 1399
فاطمه ارزومند

فاطمه ارزومند

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
سال ورود: 1397
روح اله یارمند

روح اله یارمند

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1393
حامد اروانی

حامد اروانی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق گرایش قدرت
سال ورود: 1402
فاطمه آزادی احمدآبادی

فاطمه آزادی احمدآبادی

بخش آموزشی: هوش ماشین و رباتیک
گرایش: مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز
سال ورود: 1396
فرهاد ازادجوطبری

فرهاد ازادجوطبری

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
سال ورود: 1396
رضا آزادواری

رضا آزادواری

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1396
علی ازرمی گیلان

علی ازرمی گیلان

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - سیستم های دیجیتال
سال ورود: 1394
امیرحسین استادی

امیرحسین استادی

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1396
لیلا اسدزاده

لیلا اسدزاده

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1398
زیبا اسدنژادخمارلو

زیبا اسدنژادخمارلو

بخش آموزشی: مهندسی پزشکی
گرایش: مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
سال ورود: 1396
صبا اسعد

صبا اسعد

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1393
مهرناز اسفندیاری

مهرناز اسفندیاری

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1394
مریم اسلامی

مریم اسلامی

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
سال ورود: 1397
نمایش 1 - 50 از 925 نتیجه
از 19