وبگاه دروس

نمایش 1 - 20 از 1,629 نتیجه
از 82
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ساختمان گسسته 8101480 3 کارشناسی قدرتPower 01 سیامک محمدی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1399/03/31 (14:00 - 17:00)
مدارهای الکتریکی 2 8101360 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 امیر عباس شایگانی اکمل هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1399/04/01 (14:00 - 17:00)
مدارهای الکتریکی 2 8101360 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 محسن حمزه هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1399/04/01 (14:00 - 17:00)
ساختمان های داده 8101437 3 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 فتحیه فقیه خراسانی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/03/26 (14:00 - 17:00)
ریاضیات مهندسی 8101206 3 کارشناسی نرم افزارSoftware 01 مهدی طالع ماسوله هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/03/27 (08:30 - 11:30)
ریاضیات مهندسی 8101206 3 کارشناسی نرم افزارSoftware 02 محمود محمدطاهری هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/03/27 (08:30 - 11:30)
VHDL 8101846 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 زین العابدین نوابی شیرازی هرهفته شنبه (12:30 - 14:00) | هرهفته دو شنبه (12:30 - 14:00) 1399/03/24 (08:30 - 11:00)
ابزار دقیق پیشرفته الکترونیکی 8101915 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 شاهین جعفرآبادی آشتیانی هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1399/03/24 (08:30 - 11:00)
اتوماسیون دیسپاچینگ و SCADA درسیستم های قدرت 8101687 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مجید صنایع پسند هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/03 (08:30 - 11:00)
اتوماسیون صنعتی 8101704 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 بهزاد مشیری هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/03/24 (08:30 - 11:30)
یادگیری عمیق با کاربرد در بینائی ماشین و پردازش صوت 8101908 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 رشاد حسینی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/03/26 (14:00 - 17:00)
ارزیابی کارآیی سیستم های کامپیوتری 8101486 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 احمد خونساری هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/03/26 (08:30 - 11:00)
آزمایشگاه ابزارهای طراحی با کمک کامپیوتر 8101557 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مهدی مدرسی هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 1 8101022 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 محمدرضا کلاه دوز اصفهانی هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 محمدرضا کلاه دوز اصفهانی هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 شاهرخ فرهنگی هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 شاهرخ فرهنگی هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه آنتن 8101671 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 کریم محمد پور اقدم هرهفته شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص
آزمایشگاه آنتن 8101671 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 کریم محمد پور اقدم هرهفته دو شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص
آزمایشگاه آنتن 8101671 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 03 کریم محمد پور اقدم هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:30) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 1,629 نتیجه
از 82