وبگاه دروس

نمایش 1 - 20 از 1,852 نتیجه
از 93
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ریاضیات گسسته 8101523 3 کارشناسی بازنشسته - نرم افزار 01 سیامک محمدی هرهفته (14:00 - 15:30) | هرهفته (14:00 - 15:30) -
آزمایشگاه مدار و اندازه گیری 8101563 1 کارشناسی بازنشسته - نرم افزار 04 رضا بخردیان هرهفته (09:00 - 12:00) -
مدارهای الکتریکی 2 8101360 3 کارشناسی بازنشسته - نرم افزار 01 محسن حمزه هرهفته (07:30 - 09:00) | هرهفته (07:30 - 09:00) -
اتوماسیون دیسپاچینگ و SCADA درسیستم های قدرت 8101687 3 کارشناسی ارشد بازنشسته - نرم افزار 01 مجید صنایع پسند | هرهفته (09:00 - 10:30) -
اتوماسیون دیسپاچینگ و SCADA درسیستم های قدرت 8101687 3 کارشناسی ارشد بازنشسته - نرم افزار 01 معین عابدینی | هرهفته (09:00 - 10:30) -
ریاضیات گسسته 8101523 3 کارشناسی بازنشسته - نرم افزار 01 سیامک محمدی هرهفته (14:00 - 15:30) | هرهفته (14:00 - 15:30) -
آزمایشگاه مدار و اندازه گیری 8101563 1 کارشناسی بازنشسته - نرم افزار 05 هدی عامری هرهفته (13:00 - 16:00) -
مدارهای الکتریکی 2 8101360 3 کارشناسی بازنشسته - نرم افزار 01 امیر عباس شایگانی اکمل هرهفته (07:30 - 09:00) | هرهفته (07:30 - 09:00) -
ریاضیات گسسته 8101523 3 کارشناسی بازنشسته - نرم افزار 41 عاطفه حسن زاده هرهفته (15:30 - 17:00) | هرهفته (10:00 - 11:30) -
ریاضیات گسسته 8101523 3 کارشناسی بازنشسته - نرم افزار 41 عاطفه حسن زاده هرهفته (15:30 - 17:00) | هرهفته (10:00 - 11:30) -
ریاضیات گسسته 8101523 3 کارشناسی بازنشسته - نرم افزار 01 سیامک محمدی هرهفته (14:00 - 15:30) | هرهفته (14:00 - 15:30) -
مدارهای الکتریکی 2 8101360 3 کارشناسی بازنشسته - نرم افزار 01 امیر عباس شایگانی اکمل هرهفته (07:30 - 09:00) | هرهفته (07:30 - 09:00) -
مدارهای الکتریکی 2 8101360 3 کارشناسی بازنشسته - نرم افزار 02 محسن حمزه هرهفته (07:30 - 09:00) | هرهفته (07:30 - 09:00) -
اتوماسیون دیسپاچینگ و SCADA درسیستم های قدرت 8101687 3 کارشناسی ارشد بازنشسته - نرم افزار 01 مجید صنایع پسند | هرهفته (09:00 - 10:30) -
اتوماسیون دیسپاچینگ و SCADA درسیستم های قدرت 8101687 3 کارشناسی ارشد بازنشسته - نرم افزار 01 معین عابدینی | هرهفته (09:00 - 10:30) -
ریاضیات گسسته 8101523 3 کارشناسی بازنشسته - نرم افزار 01 سیامک محمدی هرهفته (14:00 - 15:30) | هرهفته (14:00 - 15:30) -
مدارهای الکتریکی 2 8101360 3 کارشناسی بازنشسته - نرم افزار 01 محسن حمزه هرهفته (07:30 - 09:00) | هرهفته (07:30 - 09:00) -
بهینه سازی پیشرفته 8101910 3 کارشناسی ارشد بازنشسته - نرم افزار 01 رشاد حسینی | هرهفته (14:00 - 15:30) -
آموزش الکترونیکی 8101623 3 کارشناسی ارشد بازنشسته - نرم افزار 01 سیدامید فاطمی هرهفته (10:30 - 12:00) -
مباحث ویژه 2 8101345 3 کارشناسی ارشد بازنشسته - نرم افزار 01 احمد خونساری | هرهفته (14:00 - 15:30) -
نمایش 1 - 20 از 1,852 نتیجه
از 93