وبگاه دروس

نمایش 1 - 20 از 1,473 نتیجه
از 74
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ساختمان گسسته 8101480 3 کارشناسی قدرتPower 01 سیامک محمدی 1398/10/26 (08:30 - 11:30)
مخابرات 1 8101354 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 علی الفت هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/10/29 (14:00 - 17:00)
مخابرات 1 8101354 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 مریم صباغیان هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/29 (14:00 - 17:00)
مدارهای الکتریکی 2 8101360 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 امیر عباس شایگانی اکمل هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1398/11/02 (14:00 - 17:00)
میدان ها و امواج 8101390 3 کارشناسی قدرتPower 01 محمد عبدالاحد 1398/10/22 (08:30 - 11:30)
ساختمان های داده 8101437 3 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 هشام فیلی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/23 (08:30 - 11:30)
ریاضیات مهندسی 8101206 3 کارشناسی نرم افزارSoftware 01 مهدی طالع ماسوله 1398/10/30 (14:00 - 17:00)
ریاضیات مهندسی 8101206 3 کارشناسی نرم افزارSoftware 03 محمود محمدطاهری هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/10/30 (14:00 - 17:00)
ریاضیات مهندسی 8101206 3 کارشناسی نرم افزارSoftware 02 کریم محمد پور اقدم 1398/10/30 (14:00 - 17:00)
ابزار دقیق بیومدیکال (بیواینسترومنت) 8101410 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 سیدکمال الدین ستاره دان هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1398/10/28 (14:00 - 17:00)
ابزار دقیق پیشرفته 8101001 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 بهزاد مشیری 1398/10/26 (08:30 - 11:00)
یادگیری ماشین 8101501 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مجید نیلی احمدآبادی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/10/28 (08:30 - 11:00)
آزمایشگاه الکترونیک 1 8101022 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 محمدرضا کلاه دوز اصفهانی هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 محمدرضا کلاه دوز اصفهانی هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 محمدرضا کلاه دوز اصفهانی هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 3 8101026 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 صمد شیخائی هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 شاهرخ فرهنگی هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 شاهرخ فرهنگی هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه پردازش بی درنگ سیگنال های دیجیتال 8101993 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 وحید شاه منصوری هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه تجهیزات پزشکی 8101986 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 غلامعلی حسین زاده دهکردی نامشخص
نمایش 1 - 20 از 1,473 نتیجه
از 74