وبگاه دروس

نمایش 1 - 20 از 2,102 نتیجه
از 106
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
آزمایشگاه مدار و اندازه گیری 8101563 1 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 02 حسین ایمان عینی هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
ریاضیات گسسته 8101523 3 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 01 سیامک محمدی | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1400/11/03 (08:30 - 11:30)
ساختمان داده ها و الگوریتم ها 8101547 3 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 01 هشام فیلی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1400/10/27 (08:30 - 11:30)
مدارهای الکتریکی 2 8101360 3 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 01 امیر عباس شایگانی اکمل | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1400/11/06 (14:00 - 17:00)
یادگیری ماشین 8101501 3 کارشناسی ارشد بازنشسته - الکترونیک 02 محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1400/11/02 (08:30 - 11:00)
ادوات انرژی 8101933 3 کارشناسی ارشد بازنشسته - الکترونیک 01 زینب سنائی | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1400/10/29 (08:00 - 11:00)
آزمایشگاه الکترونیک 1 8101022 1 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 01 محمدرضا کلاه دوز اصفهانی هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 01 محمدرضا کلاه دوز اصفهانی هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 02 محمدرضا کلاه دوز اصفهانی هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 3 8101026 1 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 01 صمد شیخائی هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه پردازش بی درنگ سیگنال های دیجیتال 8101993 1 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 01 وحید شاه منصوری هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه رله و حفاظت 8101032 1 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 01 مهدی داورپناه هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های دیجیتال 1 8101895 1 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 01 زین العابدین نوابی شیرازی هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های دیجیتال 1 8101895 1 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 03 زین العابدین نوابی شیرازی هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های دیجیتال 1 8101895 1 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 04 زین العابدین نوابی شیرازی هرهفته یک شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های دیجیتال 1 8101895 1 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 02 زین العابدین نوابی شیرازی هرهفته شنبه (16:00 - 19:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های دیجیتال 2 8101897 1 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 03 سعید صفری هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های دیجیتال 2 8101897 1 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 02 سعید صفری هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های دیجیتال 2 8101897 1 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 01 سعید صفری هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه سیستم های کنترل خطی 8101698 1 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 05 ابوالفضل یغمائی هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 2,102 نتیجه
از 106