وبگاه دروس

نمایش 1 - 20 از 1,797 نتیجه
از 90
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ریاضیات گسسته 8101523 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 سیامک محمدی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1399/11/05 (08:30 - 11:30)
فیبرنوری 8101547 3 کارشناسی قدرتPower 01 هشام فیلی هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/10/29 (08:30 - 11:30)
مدارهای الکتریکی 2 8101360 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 محسن حمزه هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1399/11/08 (14:00 - 17:00)
نورفوریه 8101563 3 کارشناسی قدرتPower 04 حسین ایمان عینی هرهفته چهار شنبه (08:15 - 11:15) نامشخص
اقتصاد مهندسی 8101574 3 کارشناسی قدرتPower 01 فاطمه قاسمی اصفهانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1399/11/01 (14:00 - 17:00)
ریاضیات مهندسی 8101206 3 کارشناسی نرم افزارSoftware 01 مهدی طالع ماسوله هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 13:00) 1399/11/07 (08:30 - 11:30)
ریاضیات مهندسی 8101206 3 کارشناسی نرم افزارSoftware 02 کریم محمد پور اقدم هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1399/11/07 (08:30 - 11:30)
ابر رسانایی 8101870 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مجید بدیعی رستمی هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1399/11/08 (08:30 - 11:30)
ابزار دقیق بیومدیکال (بیواینسترومنت) 8101410 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 سیدکمال الدین ستاره دان هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1399/11/25 (08:30 - 11:00)
ابزار دقیق پیشرفته 8101001 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 بهزاد مشیری هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/23 (08:30 - 11:00)
یادگیری ماشین 8101501 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 بابک نجاراعرابی هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1399/11/25 (08:30 - 11:00)
یادگیری ماشین 8101501 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 بابک نجاراعرابی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/11/04 (08:30 - 11:00)
آزمایشگاه الکترونیک 1 8101022 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 محمدرضا کلاه دوز اصفهانی هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 محمدرضا کلاه دوز اصفهانی هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 3 8101026 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 صمد شیخائی هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 شاهرخ فرهنگی هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 شاهرخ فرهنگی هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه پردازش بی درنگ سیگنال های دیجیتال 8101993 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 وحید شاه منصوری هرهفته یک شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه رله و حفاظت 8101032 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مهدی داورپناه هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 8101721 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 03 احمد خونساری هرهفته چهار شنبه (10:00 - 13:00) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 1,797 نتیجه
از 90