وبگاه دروس

نمایش 1 - 20 از 1,913 نتیجه
از 96
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ریاضیات گسسته 8101523 3 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 41 عاطفه حسن زاده | هرهفته (10:00 - 11:30) -
ریاضیات گسسته 8101523 3 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 01 سیامک محمدی | هرهفته (14:00 - 15:30) -
مدارهای الکتریکی 2 8101360 3 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 01 امیر عباس شایگانی اکمل | هرهفته (07:30 - 09:00) -
مدارهای الکتریکی 2 8101360 3 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 02 محسن حمزه هرهفته (07:30 - 09:00) | هرهفته (07:30 - 09:00) -
فناوری ها-مدارها و سیستم های حافظه 8101935 3 کارشناسی ارشد بازنشسته - الکترونیک 01 علی افضلی کوشا | هرهفته (10:30 - 12:00) -
حفاظت کنترل و پایداری ریز شبکه 8101906 3 کارشناسی ارشد بازنشسته - الکترونیک 01 مهدی داورپناه | هرهفته (10:30 - 12:00) -
شبکه های کامپیوتری پیشرفته 8101511 3 کارشناسی ارشد بازنشسته - الکترونیک 01 ناصر یزدانی تازه کند | هرهفته (09:00 - 10:30) -
ریاضیات گسسته 8101523 3 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 01 سیامک محمدی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1400/04/19 (14:00 - 17:00)
آزمایشگاه مدار و اندازه گیری 8101563 1 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 04 حسین ایمان عینی هرهفته چهار شنبه (08:15 - 11:15) نامشخص
مدارهای الکتریکی 2 8101360 3 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 01 امیر عباس شایگانی اکمل | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1400/04/20 (14:00 - 17:00)
مدارهای الکتریکی 2 8101360 3 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 02 محسن حمزه هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1400/04/20 (14:00 - 17:00)
الگوریتم های پیشرفته 8101748 3 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 01 هشام فیلی هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1400/04/21 (14:00 - 17:00)
تئوری پیشرفته مخابرات 8101167 3 کارشناسی ارشد بازنشسته - الکترونیک 01 علی الفت هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1400/04/20 (08:30 - 11:00)
ابزار دقیق پیشرفته الکترونیکی 8101915 3 کارشناسی ارشد بازنشسته - الکترونیک 01 شاهین جعفرآبادی آشتیانی هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1400/04/12 (08:30 - 11:00)
سیستم عامل پیشرفته 8101404 3 کارشناسی ارشد بازنشسته - الکترونیک 01 ناصر یزدانی تازه کند هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1400/04/22 (14:00 - 17:00)
حفاظت پیشرفته سیستم های قدرت 8101560 3 کارشناسی ارشد بازنشسته - الکترونیک 01 مجید صنایع پسند هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1400/04/12 (14:00 - 17:00)
رباتیک پیشرفته 8101188 3 کارشناسی ارشد بازنشسته - الکترونیک 01 منوچهر مرادی سبزوار هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1400/04/12 (08:30 - 11:00)
فیزیک حالت جامد پیشرفته 8101875 3 کارشناسی ارشد بازنشسته - الکترونیک 01 مهدی پور فتح هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1400/04/24 (14:00 - 17:00)
ماشین های مخصوص الکتریکی پیشرفته 8101506 3 کارشناسی ارشد بازنشسته - الکترونیک 01 جواد فیض هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1400/04/24 (14:00 - 17:00)
طراحی الگوریتم 8101587 3 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 01 حمید مهینی هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1400/04/13 (08:30 - 11:30)
نمایش 1 - 20 از 1,913 نتیجه
از 96