وبگاه دروس

نمایش 1 - 20 از 985 نتیجه
از 50
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ساختمان گسسته 8101480 3 کارشناسی قدرتPower 01 سیامک محمدی | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1398/04/01 (14:00 - 17:00)
انتقال کوانتومی 8101914 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 مهدی پور فتح | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/03/30 (08:30 - 11:00)
پدیده انتقال در نیمه هادی ها 8101913 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 مهدی پور فتح | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1398/04/04 (14:00 - 17:00)
چند پردازنده روی تراشه 8101903 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 مهدی مدرسی | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1398/03/30 (08:30 - 11:00)
مبانی علوم شناختی 8101909 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/06 (08:30 - 11:00)
نظریه جبر پردازه و ماشین خودکاره 8101901 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 فاطمه قاسمی اصفهانی | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/04/05 (08:30 - 11:00)
ماشین های مخصوص الکتریکی پیشرفته 8101506 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 جواد فیض هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/28 (14:00 - 17:00)
طراحی الگوریتم 1 8101424 3 کارشناسی قدرتPower 01 حمید مهینی | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/26 (08:30 - 11:30)
مقدمه ای در مهندسی پزشکی 8101568 3 کارشناسی قدرتPower 01 سیدکمال الدین ستاره دان | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1398/03/27 (14:00 - 17:00)
آنتن 2 8101474 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 کریم محمد پور اقدم | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1398/04/04 (08:30 - 11:00)
آزمایشگاه آنتن 8101671 1 کارشناسی قدرتPower 03 کریم محمد پور اقدم هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:30) نامشخص
آزمایشگاه آنتن 8101671 1 کارشناسی قدرتPower 01 کریم محمد پور اقدم هرهفته شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص
آزمایشگاه آنتن 8101671 1 کارشناسی قدرتPower 02 کریم محمد پور اقدم هرهفته دو شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص
طراحی مدارهای آسنکرون 8101714 3 کارشناسی ارشد قدرتPower 01 سیامک محمدی | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1398/03/27 (14:00 - 17:00)
آزمایشگاه تجهیزات پزشکی 8101986 1 کارشناسی قدرتPower 01 غلامعلی حسین زاده دهکردی هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه تجهیزات پزشکی 8101986 1 کارشناسی قدرتPower 02 غلامعلی حسین زاده دهکردی هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
طراحی و ساخت کامپایلر 8101420 3 کارشناسی قدرتPower 01 حسین حجت | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1398/03/25 (08:30 - 11:30)
آزمایشگاه ابزارهای طراحی با کمک کامپیوتر 8101557 1 کارشناسی قدرتPower 01 مهدی مدرسی هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 8101721 1 کارشناسی قدرتPower 02 احمد خونساری هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:30) نامشخص
شبکه های کامپیوتری 8101412 3 کارشناسی قدرتPower 01 احمد خونساری هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1398/04/01 (08:30 - 11:30)
نمایش 1 - 20 از 985 نتیجه
از 50