وبگاه دروس

نمایش 1 - 20 از 1,925 نتیجه
از 97
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ریاضیات گسسته 8101523 3 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 01 سیامک محمدی | هرهفته (14:00 - 15:30) -
مدارهای الکتریکی 2 8101360 3 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 01 امیر عباس شایگانی اکمل | هرهفته (07:30 - 09:00) -
آمار و احتمال مهندسی 8101092 3 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 02 امیر مسعود ربیعی | هرهفته (10:30 - 12:00) -
آمار و احتمال مهندسی 8101092 3 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 03 مصطفی توسلی پور | هرهفته (09:00 - 10:30) -
ریاضیات گسسته 8101523 3 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 01 سیامک محمدی هرهفته (14:00 - 15:30) | هرهفته (14:00 - 15:30) -
ریاضیات گسسته 8101523 3 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 41 عاطفه حسن زاده هرهفته (15:30 - 17:00) | هرهفته (10:00 - 11:30) -
ریاضیات گسسته 8101523 3 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 41 عاطفه حسن زاده هرهفته (15:30 - 17:00) | هرهفته (10:00 - 11:30) -
مدارهای الکتریکی 2 8101360 3 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 02 محسن حمزه هرهفته (07:30 - 09:00) | هرهفته (07:30 - 09:00) -
مدارهای الکتریکی 2 8101360 3 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 01 امیر عباس شایگانی اکمل هرهفته (07:30 - 09:00) | هرهفته (07:30 - 09:00) -
آمار و احتمال مهندسی 8101092 3 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 01 محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی | هرهفته (14:00 - 15:30) -
فیبر نوری 8101276 3 کارشناسی ارشد بازنشسته - الکترونیک 01 رضا فرجی دانا | هرهفته (07:30 - 09:00) -
ریاضیات گسسته 8101523 3 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 01 سیامک محمدی هرهفته (14:00 - 15:30) | هرهفته (14:00 - 15:30) -
مدارهای الکتریکی 2 8101360 3 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 01 محسن حمزه هرهفته (07:30 - 09:00) | هرهفته (07:30 - 09:00) -
آمار و احتمال مهندسی 8101092 3 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 01 محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی | هرهفته (09:00 - 10:30) -
آمار و احتمال مهندسی 8101092 3 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 02 امیر مسعود ربیعی | هرهفته (10:30 - 12:00) -
آمار و احتمال مهندسی 8101092 3 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 03 بهنام بهرک | هرهفته (09:00 - 10:30) -
فناوری ها-مدارها و سیستم های حافظه 8101935 3 کارشناسی ارشد بازنشسته - الکترونیک 01 علی افضلی کوشا | هرهفته (10:30 - 12:00) -
حفاظت کنترل و پایداری ریز شبکه 8101906 3 کارشناسی ارشد بازنشسته - الکترونیک 01 مهدی داورپناه | هرهفته (10:30 - 12:00) -
شبکه های کامپیوتری پیشرفته 8101511 3 کارشناسی ارشد بازنشسته - الکترونیک 01 ناصر یزدانی تازه کند | هرهفته (09:00 - 10:30) -
ریاضیات گسسته 8101523 3 کارشناسی بازنشسته - الکترونیک 01 سیامک محمدی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1400/04/19 (14:00 - 17:00)
نمایش 1 - 20 از 1,925 نتیجه
از 97