وبگاه دروس

نمایش 1 - 20 از 1,571 نتیجه
از 79
نام درس کد درس واحد مقطع بخش آموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
ساختمان گسسته 8101480 3 کارشناسی قدرتPower 01 سیامک محمدی | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1399/03/31 (14:00 - 17:00)
مدارهای الکتریکی 2 8101360 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 محسن حمزه | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1399/03/31 (14:00 - 17:00)
مدارهای الکتریکی 2 8101360 3 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 امیر عباس شایگانی اکمل | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1399/03/31 (14:00 - 17:00)
ریاضیات مهندسی 8101206 3 کارشناسی نرم افزارSoftware 02 محمود محمدطاهری | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1399/03/27 (08:30 - 11:30)
VHDL 8101846 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 زین العابدین نوابی شیرازی | هرهفته دو شنبه (12:30 - 14:00) 1399/03/24 (08:30 - 11:00)
ابزار دقیق پیشرفته الکترونیکی 8101915 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 شاهین جعفرآبادی آشتیانی | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1399/03/24 (08:30 - 11:00)
اتوماسیون دیسپاچینگ و SCADA درسیستم های قدرت 8101687 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مجید صنایع پسند | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1399/04/03 (08:30 - 11:00)
ارزیابی کارآیی سیستم های کامپیوتری 8101486 3 کارشناسی ارشد فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 احمد خونساری | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1399/03/26 (08:30 - 11:00)
آزمایشگاه ابزارهای طراحی با کمک کامپیوتر 8101557 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مهدی مدرسی هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 1 8101022 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 محمدرضا کلاه دوز اصفهانی هرهفته شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 محمدرضا کلاه دوز اصفهانی هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 2 8101024 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 محمدرضا کلاه دوز اصفهانی هرهفته دو شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 3 8101026 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 صمد شیخائی هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک 3 8101026 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 صمد شیخائی هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک دیجیتال 8101583 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 مصطفی ارسالی صالحی نسب هرهفته دو شنبه (08:00 - 11:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 شاهرخ فرهنگی هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه الکترونیک صنعتی 8101021 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 شاهرخ فرهنگی هرهفته چهار شنبه (09:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه آنتن 8101671 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 01 کریم محمد پور اقدم هرهفته شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص
آزمایشگاه آنتن 8101671 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 02 کریم محمد پور اقدم هرهفته دو شنبه (17:30 - 20:00) نامشخص
آزمایشگاه آنتن 8101671 1 کارشناسی فناوری اطلاعاتInformation Technology 03 کریم محمد پور اقدم هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:30) نامشخص
نمایش 1 - 20 از 1,571 نتیجه
از 79