برنامه و تقویم آموزشی

enlightenedپیش نویس برنامه هفتگی نیمسال دوم 1400-99 )2-1399 (مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر- به روز رسانی در تاریخ : 5 بهمن 99

* لطفا سمینار را فقط در کد گروه گرایش خودتان ثبت نام کنید.

*********************************************************************

 برنامه تحصیلات تکمیلی نیمسال 3991 به روز رسانی در 21 دیماه 99 (نسخه جدید)

 

برنامه تحصیلات تکمیلی نیمسال اول سال تحصیلی 1399 به روز رسانی در تاریخ 12 آبان (اﻣﻜﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺟﻮد دارد ﻟﻄﻔﺎ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﻴﺪ)

*****************************************************************************************************************

پیش نویس برنامه هفتگی نیمسال دوم 99-98 مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر(26 بهمن 98)

 

**********************************************************************************************************************

 برنامه هفتگی نیمسال اول 99-98 مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر(20 شهریور 98)  

 

**********************************************************************************************************************

برنامه هفتگی نیمسال دوم 98-97 مقطع تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر( 7 بهمن 97)

 

**********************************************************************************************************************

برنامه هفتگی دروس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر  (تحصیلات تکمیلی)  در نیمسال اول 98-97 (به روز رسانی در تاریخ 26 شهریور)

 

**********************************************************************************************************************

 

برنامه هفتگی دروس دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (کارشناسی ارشد) در نیمسال اول سال تحصیلی 96-97