فرم ها

فرم تعهدنامه بی اثر نمودن نمره درسی از معدل کل دانشجویی دوره کارشناسی

فرم معرفی پروژه کارشناسی

کد اساتید پروژه کارشناسی 99-98 (نیمسال دوم)

کد اساتید پروژه کارشناسی 99-98 (نیمسال اول)

کد اساتید پروژه کارشناسی 97-98 (تابستان)

کد اساتید راهنمای کارآموزی  تابستان 98

فرم گواهی شرکت در روز پروژه (بهمن 97)

قالب گزارش پایانی پروژه کارشناسی

فرم شرکت در دوره کهاد مهندسی کامپیوتر                 

     _____________________________________________________________

فرم درخواست تغییر رشته دانشگاه تهران

فرم درخواست مرخصی تحصیلی

فرم درخواست انصراف از تحصیل

 فرم تسویه حساب دانشجوی محروم از تحصیل  (اخراج آموزشی  اخراج انضباطی) 

کاربرگ تقاضای دانشجو برای صدور حکم انصراف زودتر از موعد مقرر

  •                                                        _____________________________________________________________

  •  

فلوچارت کارآموزی تابستان 97 

کد اساتید راهنمای کارآموزی 

فرم درخواست تعیین گرایش رشته مهندسی برق (ورودی 94)

فرم درخواست آموزشی از معاونت آموزشی

فرم درخواست دروس اختیاری (مختص دانشجویان ورودی 94 و ماقبل)

فرم درخواست دستیاران آموزشی 1-95- 94

کد اساتید کارآموزی

جدول کد اساتید کارآموزی تابستان 96-95