فرم های مورد استفاده

*فرمهای مورد استفاده مقطع کارشناسی ارشد*

فرم شماره 1 (مراحل بعد از دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد)

فرم انتخاب موضوع سمینار 

فرم درخواست مجوز اضافه سنوات (مقطع کارشناسی ارشد)

فرم انتخاب استاد راهنما

فرم تعهدنامه اصالت اثر

فرم درخواست آموزشی

فرم حمایت از پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی

فرم درخواست مجوز اضافه سنولت (مقطع کارشناسی ارشد)


فرم تغییر نمره -16-01-95

نامه روند تغییر نمره-16-01-95

 فرمهای مورد استفاده مقطع دکتری

فرم تعیین داوران پروپوزال 

قبل از پروپوزال

فرم درخواست صدور مجوز شرکت در آزمون جامع
 
فرم تعیین دروس امتحان جامع
 

فرم تعیین داوران رساله 

(قبل از دفاع رساله)

فرم تاییدیه مقالات دکتری  (قبل از دفاع رساله)

فرم درخواست مجوز اضافه سنوات (مقطع دکترا)

فرم تعهد دستیار آموزشی

فرم قرارداد دستیار آموزشی

فرم تعهد دانشجویان بورسیه

فرم گزارش پیشرفت 

فرم درخواست مجوز اضافه سنوات 

فرم انتخاب استاد راهنما

فرم تعهدنامه اصالت اثر

فرم درخواست آموزشی

فرم حمایت از پایان‌نامه تحصیلات تکمیلی

 

به سایر فرمها به آدرسhttps://academics.ut.ac.ir/fa بخش فرم ها و گواهی ها مراجعه نمایید.