چارت کلیه گرایش ها و دروس پیشنهادی

____________________________________________________________________________________________________

 دروس دوره کارشناسی مهندسی برق برای ورودی های 96 و بعد از آن دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

جدول پیشنیازی دروس دوره کارشناسی مهندسی برق  برای ورودی های 96 و بعد از آن 

دروس دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر برای ورودی های 96 و بعد از آن دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

جدول پیشنیازی دروس دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر برای ورودی های 96 و بعد از آن

               *****************************************************************************************************************

چارت دروس دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر برای ورودی های 95 و بعد از آن 

چارت دروس دوره کارشناسی مهندسی برق برای ورودی های 95 و بعد از آن

چارت دروس دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر برای ورودی های 95 و بعد از آن 

 دروس دوره کارشناسی مهندسی برق برای ورودی های 95 و بعد از آن 

جدول پیشنیازی دروس دوره کارشناسی مهندسی برق  برای ورودی های 95 و بعد از آن 

دروس کارشناسی مهندسی برق 95 و معادل دروس

چارت دروس دوره کارشناسی مهندسی کامپیوتر برای ورودی های 95 و بعد از آن 

چارت دروس کارشناسی مهندسی برق- گرایش الکترونیک

چارت دروس کارشناسی مهندسی برق- گرایش بیوالکتریک

چارت دروس کارشناسی مهندسی برق- گرایش سیستم های دیجیتال

چارت دروس کارشناسی مهندسی برق- گرایش قدرت

چارت دروس کارشناسی مهندسی برق- گرایش کنترل

چارت دروس کارشناسی مهندسی برق- گرایش مخابرات

چارت دروس کارشناسی مهندسی کامپیوتر- گرایش سخت افزار (مصوب اردبیهشت 93)

چارت دروس کارشناسی مهندسی کامپیوتر- ورودی های 94 و بعد از آن

چارت دروس کارشناسی مهندسی کامپیوتر- گرایش نرم افزار (مصوب اردبیهشت 93)

چارت دروس کارشناسی مهندسی کامپیوتر - گرایش فناوری اطلاعات (مصوب اردبیهشت 93)

enlightened چارت ترم به ترم مهندسی برق دانشگاه تهران (جدید)

برنامه پیشنهادی دروس مشترک مهندسی برق

برنامه پیشنهادی دروس مشترک مهندسی کامپیوتر