تقویم آموزشی و برنامه دروس هر نیمسال

برنامه هفتگی::

mailبرنامه هفتگی نیمسال دوم 1402-1401 مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (به روز رسانی12 بهمن 1401)

_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

 

**************************************************************

برنامه امتحانات:

 برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 مقطع کارشناسی

 

**************************************************************

تقویم آموزشی: