تقویم آموزشی و برنامه دروس هر نیمسال

برنامه هفتگی:

 

پیش نویس برنامه هفتگی نیمسال اول 1402-1401 مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

________________________________________________________________________

 

  برنامه کلاس بندی حضوری دانشجویان کارشناسی (به روز رسانی 13 فروردین)

 برنامه هفتگی نیمسال دوم 1401-1400 مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (به روز رسانی 10 بهمن)

پیش نویس برنامه هفتگی نیمسال دوم 1401-1400 مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

________________________________________________________________________

برنامه هفتگی نیمسال اول 1401-1400 مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

________________________________________________________________________

 

برنامه هفتگی نیمسال دوم 1400-99 مقطع کارشناسی تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 

 برنامه هفتگی نیمسال اول 1400-99 مقطع کارشناسی تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

________________________________________________________________________

 برنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

برنامه امتحانات:

**************************************************************

 

 برنامه امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 مقطع کارشناسی

 

**************************************************************

تقویم آموزشی:

تقویم آموزشی نیمسال دوم سال تحصیلی 1401-1400 مقاطع مختلف تحصیلی

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 1401-1400 مقاطع مختلف تحصیلی