تقویم آموزشی و برنامه دروس هر نیمسال

  • برنامه هفتگی:

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

**********************************************************

*****************************************************************************

 

تقویم آموزشی: