تقویم آموزشی و برنامه دروس هر نیمسال

برنامه هفتگی:

 

*****************************************************************************

*****************************************************************************

*****************************************************************************

برنامه هفتگی نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 96 مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

*****************************************************************************

تقویم آموزشی:

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 99-98 مقاطع مختلف تحصیلی