تقویم آموزشی و برنامه دروس هر نیمسال

برنامه هفتگی:

 

 enlightenedبرنامه کلاس بندی حضوری دانشجویان کارشناسی (به روز رسانی 13 فروردین)

 

________________________________________________________________________

 

 

________________________________________________________________________

 

________________________________________________________________________

 

 

 

برنامه امتحانات:

**************************************************************

 


**************************************************************

تقویم آموزشی: