تقویم آموزشی و برنامه دروس هر نیمسال

برنامه هفتگی:

mailبرنامه هفتگی نیمسال دوم سال تحصیلی 1403-1402 مقطع کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر (به روز رسانی 11 بهمن)

_______________________________________________________________________

 

 

_______________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________

 

برنامه امتحانات:

 

 

تقویم آموزشی: