دانشجویان دکتری

نمایش 1 - 50 از 606 نتیجه
از 13
ارش ابادیان

ارش ابادیان

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1390
مریم ابراهیمی

مریم ابراهیمی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق گرایش الکترونیک
سال ورود: 1398
محمد ابراهیمی

محمد ابراهیمی

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1392
قادر ابراهیم پور

قادر ابراهیم پور

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی فناوری اطلاعات
سال ورود: 1396
الیاس ابراهیم زاده

الیاس ابراهیم زاده

بخش آموزشی: مهندسی پزشکی
گرایش: مهندسی برق - مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
سال ورود: 1393
غلامرضا ابراهیم زاده اردکانی

غلامرضا ابراهیم زاده اردکانی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات (میدان)
سال ورود: 1395
شیث ابوالمعالی

شیث ابوالمعالی

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1391
سیداحمد اتقانی

سیداحمد اتقانی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1393
امیر اجرلو

امیر اجرلو

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1396
حبیب الله یاجم

حبیب الله یاجم

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1394
نوا احسان

نوا احسان

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات
سال ورود: 1390
سعید احمدی

سعید احمدی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق گرایش قدرت
سال ورود: 1399
سیدعلیرضا احمدی

سیدعلیرضا احمدی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1396
محمدنبی احمدی

محمدنبی احمدی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات (میدان)
سال ورود: 1394
کیمیا احمدی

کیمیا احمدی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق گرایش الکترونیک
سال ورود: 1398
مهرناز احمدی

مهرناز احمدی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1390
مهران احمدیان

مهران احمدیان

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی فناوری اطلاعات
سال ورود: 1400
احمد احمدی تستانی

احمد احمدی تستانی

بخش آموزشی: مهندسی پزشکی
گرایش: مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
سال ورود: 1391
ایمان احمدی جنیدی

ایمان احمدی جنیدی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1393
بنت الهدی احمدی نژاد

بنت الهدی احمدی نژاد

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1388
مهسا اخشم

مهسا اخشم

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق گرایش الکترونیک
سال ورود: 1397
سعید اخوان بی تقصیر

سعید اخوان بی تقصیر

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات
سال ورود: 1390
سعید اخوان بهابادی

سعید اخوان بهابادی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1392
سینا اذری

سینا اذری

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات (میدان)
سال ورود: 1394
محمدرضا اذرباد

محمدرضا اذرباد

بخش آموزشی: سیستم های دیجیتال
گرایش: مهندسی برق - سیستم های دیجیتال
سال ورود: 1391
ارش ایران فر

ارش ایران فر

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1398
روح اله یارمند

روح اله یارمند

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1393
فاطمه آزادی احمدآبادی

فاطمه آزادی احمدآبادی

بخش آموزشی: هوش ماشین و رباتیک
گرایش: مهندسی کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی و رباتیکز
سال ورود: 1396
فرهاد ازادجوطبری

فرهاد ازادجوطبری

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
سال ورود: 1396
علی ازرمی گیلان

علی ازرمی گیلان

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - سیستم های دیجیتال
سال ورود: 1394
امیرحسین استادی

امیرحسین استادی

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1396
لیلا اسدزاده

لیلا اسدزاده

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1398
زیبا اسدنژادخمارلو

زیبا اسدنژادخمارلو

بخش آموزشی: مهندسی پزشکی
گرایش: مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
سال ورود: 1396
صبا اسعد

صبا اسعد

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1393
مهرناز اسفندیاری

مهرناز اسفندیاری

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1394
مریم اسلامی

مریم اسلامی

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
سال ورود: 1397
محمداسماعیل اسمعیلی

محمداسماعیل اسمعیلی

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1396
علی اشرفی

علی اشرفی

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات
سال ورود: 1394
مهناز اشرفی ورنوسفادرانی

مهناز اشرفی ورنوسفادرانی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1395
حبیب اله اصغری

حبیب اله اصغری

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات
سال ورود: 1390
محمدصادق اصلاحی

محمدصادق اصلاحی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1396
احسان اصلانیان

احسان اصلانیان

بخش آموزشی: هوش ماشین و رباتیک
گرایش: مهندسی کامپیوتر - هوش مصنوعی
سال ورود: 1394
محمدمهدی افراسیابی گنبدانی

محمدمهدی افراسیابی گنبدانی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1394
بهروز افضل

بهروز افضل

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1385
گلنارالسادات افضلی بروجنی

گلنارالسادات افضلی بروجنی

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی فناوری اطلاعات
سال ورود: 1396
گلشن السادات افضلی بروجنی

گلشن السادات افضلی بروجنی

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات
سال ورود: 1394
ازاده اقاییان

ازاده اقاییان

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1393
کیوان اقاباباییان

کیوان اقاباباییان

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1393
سارا اقاجانی

سارا اقاجانی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1394
محمدسجاد اقادادی

محمدسجاد اقادادی

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
سال ورود: 1398
نمایش 1 - 50 از 606 نتیجه
از 13