دانشجویان دکتری

نمایش 1 - 50 از 424 نتیجه
از 9
ارش ابادیان

ارش ابادیان

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1390
محمد ابراهیمی

محمد ابراهیمی

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1392
غلامرضا ابراهیم زاده اردکانی

غلامرضا ابراهیم زاده اردکانی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات (میدان)
سال ورود: 1395
آرش ابیض

آرش ابیض

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1396
شیث ابوالمعالی

شیث ابوالمعالی

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1391
سیداحمد اتقانی

سیداحمد اتقانی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1393
امیر اجرلو

امیر اجرلو

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1396
حبیب الله یاجم

حبیب الله یاجم

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1394
نوا احسان

نوا احسان

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات
سال ورود: 1390
مهرناز احمدی

مهرناز احمدی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1390
محمدنبی احمدی

محمدنبی احمدی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات (میدان)
سال ورود: 1394
سیدعلیرضا احمدی

سیدعلیرضا احمدی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1396
ایمان احمدی جنیدی

ایمان احمدی جنیدی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1393
بنت الهدی احمدی نژاد

بنت الهدی احمدی نژاد

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1388
سعید اخوان بی تقصیر

سعید اخوان بی تقصیر

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات
سال ورود: 1390
سعید اخوان بهابادی

سعید اخوان بهابادی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1392
سینا اذری

سینا اذری

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات (میدان)
سال ورود: 1394
محمدرضا اذرباد

محمدرضا اذرباد

بخش آموزشی: سیستم های دیجیتال
گرایش: مهندسی برق - سیستم های دیجیتال
سال ورود: 1391
روح اله یارمند

روح اله یارمند

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1393
رضا آزادواری

رضا آزادواری

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1396
امیرحسین استادی

امیرحسین استادی

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1396
زیبا اسدنژادخمارلو

زیبا اسدنژادخمارلو

بخش آموزشی: مهندسی پزشکی
گرایش: مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
سال ورود: 1396
صبا اسعد

صبا اسعد

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1393
مهرناز اسفندیاری

مهرناز اسفندیاری

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1394
محمداسماعیل اسمعیلی

محمداسماعیل اسمعیلی

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1396
حسین اسمعیل بیگی

حسین اسمعیل بیگی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1396
علی اشرفی

علی اشرفی

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات
سال ورود: 1394
مهناز اشرفی ورنوسفادرانی

مهناز اشرفی ورنوسفادرانی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1395
حبیب اله اصغری

حبیب اله اصغری

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات
سال ورود: 1390
محمدصادق اصلاحی

محمدصادق اصلاحی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1396
محمدمهدی افراسیابی گنبدانی

محمدمهدی افراسیابی گنبدانی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1394
بهروز افضل

بهروز افضل

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1385
گلشن السادات افضلی بروجنی

گلشن السادات افضلی بروجنی

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات
سال ورود: 1394
ازاده اقاییان

ازاده اقاییان

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1393
کیوان اقاباباییان

کیوان اقاباباییان

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1393
نگار آقاپورصباغ

نگار آقاپورصباغ

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1396
سارا اقاجانی

سارا اقاجانی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1394
بهزاد اقبال خواه

بهزاد اقبال خواه

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1386
سیده سارا اقوامی

سیده سارا اقوامی

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1391
مهدی اکبری

مهدی اکبری

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1392
محمد اکبری

محمد اکبری

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1394
سیدعباس اکبرزاده جهرمی

سیدعباس اکبرزاده جهرمی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق ‌- مخابرات‌
سال ورود: 1390
کاوه اکبرزاده شعرباف

کاوه اکبرزاده شعرباف

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1394
هدیل الغفری

هدیل الغفری

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات
سال ورود: 1395
یاسین آل کجباف

یاسین آل کجباف

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1392
علی الهی

علی الهی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات (میدان)
سال ورود: 1391
مهدی امیری

مهدی امیری

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1393
شروین امیرسلیمانی

شروین امیرسلیمانی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1391
مینا امیری نوجه ده سادات

مینا امیری نوجه ده سادات

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1392
محمدحسن امیریون

محمدحسن امیریون

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1392
نمایش 1 - 50 از 424 نتیجه
از 9