کارکنان دانشکده

 

شرح وظایف پست الکترونیک شماره اتاق تلفن تماس محل خدمت نام و نام خانوادگی عکس

مسئول آموزشی تحصیلات تکمیلی

abz.ashtiani[AT]ut.ac.ir


ساختمان قدیم -طبقه دوم غربی - اتاق 215 5093

آموزش تحصیلات تکمیلی

ابوالفضل آشتیانی
             
مسئول آموزش کارشناسی

seskandari[AT]ut.ac.ir

ساختمان قدیم -طبقه دوم اتاق 225 4180  آموزش کارشناسی سمیه اسکندری
             
ریاست امور عمومی

bahadrani[AT]ut.ac.ir

ساختمان جدید- طبقه چهارم-اتاق 416

4330

 امور عمومی

پرستو بهادرانی

             

مسئول دفتر معاونت مالی و اداری

bbehnam[AT]ut.ac.ir

ساختمان قدیم -طبقه دوم غربی اتاق 216

5084

 دفتر معاونت مالی و اداری

بهناز بهنام .
             

مسئول دفتر ریاست دانشکده

biabanizh[AT]ut.ac.ir

ساختمان جدید- طبقه هشتم اتاق 815 4214

دفتر ریاست دانشکده

زهرا بیابانی

             

مسئول واحد خدمات فنی و تاسیسات

mjaloo[AT]ut.ac.ir

ساختمان جدید-ط.همکف اتاق 102 4213

دفتر واحد خدمات فنی و تاسیسات

مهدی جالو

             
مسئول آزمایشگاه 

فشارقوی،روشنایی‌‎فنی‌ 

jebelijavan[AT]ut.ac.ir

ساختمان فشار قوی

4370

آزمایشگاه فشار قوی

مروارید جبلی جوان

             

صاحب جمع اموال

ajangjo[AT]ut.ac.ir

ساختمان قدیم- طبقه اول -اتاق  210

4336

دفتر امین اموال

احمد جنگجو

 
             
مسئول 

کارگاه عمومی

madimaher[AT]ut.ac.ir

ساختمان قدیم -طبقه زیر همکف

4945

کارگاه عمومی

مهدی خیاط ماهر

             

مسئول آموزشی تحصیلات تکمیلی

hdastmalchi[AT]ut.ac.ir

ساختمان قدیم -طبقه دوم غربی - اتاق 215

4332

آموزش تحصیلات تکمیلی

هنگامه دستمالچی

             
مسئول کارپردازی

anrahimi[AT]ut.ac.ir

ساختمان قدیم- طبقه اول -اتاق  210 5013 دفتر کارپردازی عین اله رحیمی
             

مسئول آزمایشگاه‌های معماری کامپیوتر، ریزپردازنده 

 

rastegar.m [AT]ut.ac.ir

ساختمان قدیم -طبقه دوم شرقی-اتاق 233

4322

آزمایشگاه معماری کامپیوتر 

مرضیه رستگار
             
مسئول 

آزمایشگاه مدار و اندازه‌گیری

sh.rezaei[AT]ut.ac.ir

ساختمان قدیم -طبقه دوم شرقی- اتاق 236

4368

آزمایشگاه مدار و اندازه‌گیری

شیما رضایی
             
مسئول 

آزمایشگاه الکترونیک 1و2

 e.zamanian[At]ut.ac.ir

ساختمان قدیم -طبقه چهارم شرقی-اتاق 409

4224

آزمایشگاه الکترونیک 1و 2

احسان زمانیان 
             
مسئول آزمایشگاه 

نانو الکترونیک

fmsalehi[AT]ut.ac.ir

ساختمان قدیم -طبقه اول - اتاق 118 4337

آزمایشگاه نانو الکترونیک

فاطمه صالحی

       

 

 

 

مسئول آموزشی تحصیلات تکمیلی

aa_seifi@ut.ac.ir ساختمان قدیم -طبقه دوم غربی - اتاق 215 4349

 آموزش تحصیلات تکمیلی

علی اصغر صیفی

 
             
مسئول 

مرکز انفورماتیک 

adlpoor[AT]ut.ac.ir

ساختمان قدیم - طبقه اول 5087

 آموزش کارشناسی 

مهناز عدل‌پور

مسئول کارگاه برق

ferdowsi[AT]ut.ac.ir

ساختمان قدیم -طبقه سوم - اتاق 

4927

کارگاه برق

مرتضی فردوسی

 مسئول بخش سامانه‌های چند رسانه ای

forooghi[AT]ut.ac.ir

ساختمان جدید- طبقه همکف -اتاق 101 5064

 بخش سامانه های چندرسانه ای 

فرشاد فروغی

مسئول آزمایشگاه آنتن   ساختمان قدیم -طبقه سوم - اتاق 308

4940

دفتر آزمایشگاه آنتن

محبوبه قازانچایی

مسئول حسابداری

fghorbany[AT]ut.ac.ir

ساختمان قدیم -طبقه دوم غربی - اتاق 206

4325

4973

حسابداری

فریبرز قربانی

مسئول آزمایشگاه ماشین

mohkarimi [AT]ut.ac.ir

ساختمان قدیم -طبقه زیرزمین

4972

آزمایشگاه ماشین

محمدحسن کریمی

مسئول دفتر پژوهشی

مسئول آموزشی تحصیلات تکمیلی 

kowsari[AT]ut.ac.ir

ساختمان قدیم -طبقه دوم غربی - اتاق 215

4327

آموزش تحصیلات تکمیلی

سمیه کوثری

 

مسئول شبکه دانشکده

pmotalleb[AT]ut.ac.ir

ساختمان جدید- طبقه چهارم -اتاق  413

 

4998

5003

مرکز کامپیوتر، دفتر مسئول شبکه دانشکده 

پژمان مطلب‌زاده

مسئول آزمایشگاه فشارقوی،روشنایی‌‎فنی‌ 

s.mohseni[AT]ut.ac.ir

ساختمان فشار قوی

4370

ساختمان فشار قوی

سلمان محسنی

مسئول آزمایشگاه مهندسی پزشکی  

m.mostashari[AT]ut.ac.ir

  4348

آزمایشگاه تجهیزات پزشکی

مریم مستشاری

مسئول آموزش کارشناسی

gnasiri[AT]ut.ac.ir

ساختمان قدیم -طبقه دوم اتاق 223 4941  آموزش کارشناسی

گیتا نصیری صالح

 

لازم به ذکر است شماره‌های تلفن مذکور به صورت داخلی بوده و در صورت تماس خارج از دانشگاه تهران؛ می‌توانید پیش شماره 6111 و یا 8208 به ابتدای شماره‌های داخلی؛ اضافه فرمایید.