کمیته مشاورین بین‌الملل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر