ساختار و طرح‌ریزی کمیته

پیشنهاد تشکیل کمیته مشاوران بین الملل دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر از زمستان ۱۳۹۵ توسط آقای دکتر نیلی (ریاست دانشکده) داده شد و در پی آن، اعضای هیئت علمی که در زمینه آموزشی، صنعتی و بین‌الملل فعالیت‌هایی داشتند، برای عضویت در هیئت مدیره کمیته انتخاب شدند. در گام اولیه آقایان دکتر مرادی، شاه‌آبادی و سلطانیان‌زاده در کنار رییس دانشکده، آقای دکتر نیلی هیئت مدیره این کمیته را تشکیل دادند. خانم مهندس محمدخانی بابت پیگیری امور، همکاری در آماده‌سازی اطلاعات و اسناد و مابقی کارهای اجرایی در کنار کمیته فعالیت خود را شروع نمود. در ابتدا این هیئت مدیره به عنوان مشاور رئیس فعلی دانشکده فعال شده تا در آینده به تصویب شورای دانشکده برسد. جلسات حضوری هیئت مدیره کمیته در سال جاری ۳ مورد بوده است. در پی آن، جلسات زیرمجموعه‌ها، مکاتبات و مابقی موارد صورت گرفته است.

برنامه و طرح‌ریزی این کمیته برای ایجاد و ارائه موارد زیر می‌باشد:

·      امکان ایجاد گزارش‌های دانشکده و خروجی‌های عملی و امکان‌پذیر (Objective Outcome)

·      بررسی امور پژوهشی دانشکده در قالب تعداد مقالات خروجی دانشکده، بررسی وضعیت پژوهشی هیئت علمی دانشکده و غیره

·      بررسی امور آموزشی دانشکده در قالب طرح درس دروس کارشناسی و تحصیلات تکمیلی و به روز رسانی آنها

·      گرفتن بازخورد فارغ‌التحصیلان به منظور بررسی امور آموزشی و پژوهشی دانشکده

از طرفی، هیئت مدیره کمیته به همراه مابقی اعضای هیئت علمی دانشکده، افرادی را برای عضویت در کمیته در حوزه دانشگاهی و صنعتی پیشنهاد می‌دهند تا در بازه تکمیل گزارش‌های اولیه دانشکده، کمیته مشاورین دانشکده نیز فعال شود.

در موارد مذکور، در ابتدا گزارش وضعیت کنونی دانشکده آماده می‌شود. در ادامه هر گزارش با دوره مشخص، بازبینی و به روز رسانی خواهد شد.