اعضای هیات علمی

مصطفی توسلی پور

مصطفی توسلی پور،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما