اعضای هیات علمی

مصطفی توسلی پور

مصطفی توسلی پور،

استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
اتاق : 719-2
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی