اعضای هیات علمی

مصطفی توسلی پور

مصطفی توسلی پور،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
اتاق : 511-2
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی