اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی

محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی،

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82089781
اتاق : 322-2