اعضای هیات علمی

محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی

محمدرضا ابوالقاسمی دهاقانی،

استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
هوش ماشین و رباتیک
شماره تماس : 82085081
اتاق : 322-2
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی