اعضای هیات علمی

احسان خامس پناه

احسان خامس پناه،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما
Scopus
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۱۱
Google Scholar
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۲۰