اعضای هیات علمی

احسان خامس پناه

احسان خامس پناه،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
صفحه رخ نما
Scopus
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۲/۹
Google Scholar
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۱/۰۳/۱۱

طرح های کاربردی