اعضای هیات علمی

احسان خامس پناه

احسان خامس پناه،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما