اعضای هیات علمی

احسان خامس پناه

احسان خامس پناه،

استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
صفحه رخ نما
Scopus
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

طرح های کاربردی