اعضای هیات علمی

احسان خامس پناه

احسان خامس پناه

مرتبه علمی : استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار
شماره تماس : 82024936
اتاق : 715-2
صفحه رخ نما
Scopus
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۶
Google Scholar
  • 14 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۶

طرح های کاربردی