اعضای هیات علمی

اسحق ثابت مرزوقی

اسحق ثابت مرزوقی،(بازنشسته)

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
بازنشسته - قدرت
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی