اعضای هیات علمی

اسحق ثابت مرزوقی

اسحق ثابت مرزوقی،(بازنشسته)

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
بازنشسته - قدرت
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما