اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

اسحق ثابت مرزوقی

اسحق ثابت مرزوقی،(بازنشسته)

استادیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
وابسته بین المللی
شماره تماس : -
اتاق : -