اعضای هیات علمی

جلال بیگلربگیان

جلال بیگلربگیان،(بازنشسته)

مربی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
بازنشسته - قدرت | قدرت
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی