اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

جلال بیگلربگیان

جلال بیگلربگیان،(مرحوم)

مربی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
وابسته بین المللی
شماره تماس : -
اتاق : -