اعضای هیات علمی

جلال بیگلربگیان

جلال بیگلربگیان،(بازنشسته)

مربی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
وابسته بین المللی | قدرت
شماره تماس : -
اتاق : -
صفحه رخ نما