اعضای هیات علمی

جلال بیگلربگیان

جلال بیگلربگیان(بازنشسته)

مرتبه علمی : مربی
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
بازنشسته - قدرت | قدرت
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی