اعضای هیات علمی

مهدی کارگهی

مهدی کارگهی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
نرم افزار | معماری کامپیوتر
شماره تماس : 82084309
اتاق : 2-721

طرح های کاربردی