اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

کارو لوکس

کارو لوکس،(مرحوم)

استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : -
اتاق : -