اعضای هیات علمی

کارو لوکس

کارو لوکس،(بازنشسته)

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی