اعضای هیات علمی

معین عابدینی

معین عابدینی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : -
اتاق : 2-615
صفحه رخ نما

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

1392 ← 1396

فعالیت های علمی