اعضای هیات علمی

مهدی داورپناه

مهدی داورپناه،

استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82085099
اتاق : 1-408
صفحه رخ نما
Scopus
  • 929 ارجاعات
  • 20 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۶/۱۱
Google Scholar
  • 1169 ارجاعات
  • 23 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

فعالیت های علمی

    نمودار فعالیت های علمی بر حسب سال