اعضای هیات علمی

،

استادیار
مهندسی پزشکی(مهندسی پزشکی - بیوالکتریک)
شماره تماس : 82084906
اتاق : 412-1