اعضای هیات علمی

مجید بدیعی رستمی

مجید بدیعی رستمی،

استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مهندسی پزشکی(مهندسی پزشکی - بیوالکتریک)
شماره تماس : 82084906
اتاق : 412-1

طرح های کاربردی