اعضای هیات علمی

مصطفی ارسالی صالحی نسب

مصطفی ارسالی صالحی نسب،

استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معماری کامپیوتر
شماره تماس : 82084997
اتاق : 2-712
صفحه رخ نما
Scopus
  • 386 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری تخصصی ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق و کامپیوتر

1383 ← 1390

M.S ، صنعتی امیر کبیر ، مهندسی کامپیوتر-معماری کامپیوتر

1380 ←

B.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی کامپیوتر-سخت افزار

1376 ←

کلمات کلیدی