اعضای هیات علمی

محمد نشاط

محمد نشاط

مرتبه علمی : دانشیار
 • عضو شورای دانشی دپارتمان روان پزشکی و رفتار شناسی ژنومیک بیمارستان روزبه
 • عضو کمیته برگزاری یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
 • عضو کمیته علمی سومین کنفرانس فن آوری موج میلی متری و تراهرتز
 • عضو کمیته علمی بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران
 • رییس نشست تخصصی با عنوان "موضوعات ترکیبی مخابرات میدان" در سی امین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82085095
اتاق : 2-306
صفحه رخ نما
Scopus
 • 723 ارجاعات
 • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۸/۶
Google Scholar
 • 933 ارجاعات
 • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۱۴

پروفایل

 • رییس نشست تخصصی با عنوان "موضوعات ترکیبی مخابرات میدان" در سی امین کنفرانس بین المللی مهندسی برق 1401←…
 • عضو کمیته علمی ششمین کنفرانس بین المللی فناوری موج میلیمتری و تراهرتز 1400←1401
 • مدیر بخش تخصصی مهندسی مخابرات 1399←1401
 • رئیس کمیته برگزاری دهمین جشنواره ی پروژه های کارشناسی 1399←1399
 • رئیس کمیته برگزاری نهمین جشنواره ی پروژه های کارشناسی 1399←1399
 • رئیس کمیته برگزاری هشتمین جشنواره ی پروژه های کارشناسی 1398←1398
 • عضو کمیته علمی بیست و ششمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و دوازدهمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران 1398←1398
 • رئیس کمیته برگزاری هفتمین جشنواره ی پروژه های کارشناسی 1398←1398
 • رئیس کمیته برگزاری ششمین جشنواره ی پروژه های کارشناسی 1398←1398
 • عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری موج میلیمتری و تراهرتز 1397←1397
 • دبیر کمیته مالی چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری موج میلیمتری و تراهرتز 1395←1395
 • عضو کمیته علمی چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری موج میلیمتری و تراهرتز 1395←1395
 • عضو کمیته علمی بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران 1394←…
 • کارگاه آموزشی یاددهی-یادگیری 1393←1393
 • عضو کمیته علمی سومین کنفرانس فن آوری موج میلی متری و تراهرتز 1393←…
 • عضو کمیته برگزاری یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران 1393←…
 • عضو شورای دانشی دپارتمان روان پزشکی و رفتار شناسی ژنومیک بیمارستان روزبه 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، مهندسی برق، گرایش الکترونیک

… ← 1377

P.H.D ، دانشگاه واترلو ، مهندسی برق، گرایش مخابرات میدان

… ← 1389

M.S ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق، گرایش مخابرات میدان

… ← 1379

کلمات کلیدی