اعضای هیات علمی

محمد نشاط

محمد نشاط،

استادیار
 • ، عضو شورای دانشی دپارتمان روان پزشکی و رفتار شناسی ژنومیک بیمارستان روزبه
 • ، عضو کمیته برگزاری یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
 • ، عضو کمیته علمی سومین کنفرانس فن آوری موج میلی متری و تراهرتز
 • ، عضو کمیته علمی بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران
 • ، مدیر گروه مهندسی مخابرات
 • ، رئیس کمیته برگزاری پنجمین جشنواره ی پروژه های کارشناسی
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82089795
اتاق : 2-306
صفحه رخ نما
Scopus
 • 298 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
Google Scholar
 • 421 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸

پروفایل

 • ، رئیس کمیته برگزاری پنجمین جشنواره ی پروژه های کارشناسی 1397←…
 • ، مدیر گروه مهندسی مخابرات 1397←…
 • ، عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری موج میلیمتری و تراهرتز 1397←1397
 • ، عضو کمیته علمی چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری موج میلیمتری و تراهرتز 1395←1395
 • ، دبیر کمیته مالی چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری موج میلیمتری و تراهرتز 1395←1395
 • ، نماینده کمیته کتاب دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1395←1398
 • ، عضو کمیته علمی بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران 1394←…
 • ، عضو کمیته علمی سومین کنفرانس فن آوری موج میلی متری و تراهرتز 1393←…
 • ، عضو کمیته برگزاری یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران 1393←…
 • ، عضو شورای دانشی دپارتمان روان پزشکی و رفتار شناسی ژنومیک بیمارستان روزبه 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی