اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد نشاط

محمد نشاط،

استادیار
 • دپارتمان روان پزشکی و رفتار شناسی ژنومیک بیمارستان روزبه ، عضو شورای دانشی دپارتمان روان پزشکی و رفتار شناسی ژنومیک بیمارستان روزبه
 • دانشگاه تهران ، عضو کمیته برگزاری یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، عضو کمیته علمی سومین کنفرانس فن آوری موج میلی متری و تراهرتز
 • دانشگاه صنعتی شریف ، عضو کمیته علمی بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82089795
اتاق : 2-306
Scopus
 • 241 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
Google Scholar
 • 342 ارجاعات
 • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۱/۲۵

پروفایل

 • دانشگاه تران ، دبیر کمیته مالی چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری موج میلیمتری و تراهرتز 1395←1395
 • دانشگاه تهران ، عضو کمیته علمی چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری موج میلیمتری و تراهرتز 1395←1395
 • دانشگاه تهران ، نماینده کمیته کتاب دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1395←1397
 • دانشگاه صنعتی شریف ، عضو کمیته علمی بیست و سومین کنفرانس مهندسی برق ایران 1394←…
 • دانشگاه صنعتی امیرکبیر ، عضو کمیته علمی سومین کنفرانس فن آوری موج میلی متری و تراهرتز 1393←…
 • دانشگاه تهران ، عضو کمیته برگزاری یازدهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران 1393←…
 • دپارتمان روان پزشکی و رفتار شناسی ژنومیک بیمارستان روزبه ، عضو شورای دانشی دپارتمان روان پزشکی و رفتار شناسی ژنومیک بیمارستان روزبه 1393←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی