اعضای هیات علمی

مهدی مدرسی

مهدی مدرسی،

استادیار
  • سرپرست کارآموزی دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معماری کامپیوتر
شماره تماس : 82085056
اتاق : 510
Scopus
  • 627 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۰
Google Scholar
  • 1040 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۱۲/۱۸

پروفایل

  • سرپرست کارآموزی دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1385 ← 1389

M.S ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1382 ← 1384

کارشناسی ، صنعتی امیرکبیر ، مهندسی کامپیوتر

1378 ← 1382

فعالیت های علمی