اعضای هیات علمی

مهدی مدرسی

مهدی مدرسی،

استادیار
  • سرپرست کارآموزی دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معماری کامپیوتر
شماره تماس : 82085056
اتاق : 510
Scopus
  • 552 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴
Google Scholar
  • 908 ارجاعات
  • 16 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

پروفایل

  • سرپرست کارآموزی دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1385 ← 1389

کارشناسی ارشد ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1382 ←

کارشناسی ، صنعتی امیرکبیر ، مهندسی کامپیوتر

1378 ←

فعالیت های علمی