اعضای هیات علمی

مهدی مدرسی

مهدی مدرسی،

استادیار
  • سرپرست کارآموزی دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معماری کامپیوتر
شماره تماس : 82089756
اتاق : 510
Scopus
  • 536 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۲/۹
Google Scholar
  • 874 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۱/۲۶

پروفایل

  • سرپرست کارآموزی دانشکده مهندسی برق وکامپیوتر 1396←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1385 ← 1389

کارشناسی ارشد ، صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1382 ←

کارشناسی ، صنعتی امیرکبیر ، مهندسی کامپیوتر

1378 ←

فعالیت های علمی