اعضای هیات علمی

مهدی مدرسی

مهدی مدرسی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
معماری کامپیوتر
شماره تماس : 82089756
اتاق : 2-510
صفحه رخ نما
Scopus
  • 422 ارجاعات
  • 9 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
Google Scholar
  • 608 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۲۰

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی کامپیوتر

1385 ← 1389

فعالیت های علمی