اعضای هیات علمی

محسن حمزه

محسن حمزه،

استادیار
  • عضو هیات مدیره انجمن علمی الکترونیک قدرت ایران
  • عضو کمیته روابط بین الملل انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران
  • مدیر کمیته آموزش انجمن علمی الکترونیک قدرت ایران
  • عضو کمیته مطالعاتی سیستم های dc و الکترونیک قدرت سیگره ایران
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084971
اتاق : 1-412
صفحه رخ نما