اعضای هیات علمی

مریم صباغیان

مریم صباغیان،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82089725
اتاق : 2-410
Scopus
  • 405 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۶
Google Scholar
  • 650 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۲/۲۵

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، کارلتون ، مهندسی برق

1383 ← 1387

فعالیت های علمی