اعضای هیات علمی

مریم صباغیان

مریم صباغیان،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82089725
اتاق : 2-410
صفحه رخ نما
Scopus
  • 357 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
Google Scholar
  • 572 ارجاعات
  • 13 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۲۲

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، کارلتون ، مهندسی برق

1383 ← 1387

فعالیت های علمی