اعضای هیات علمی

مریم صباغیان

مریم صباغیان،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82085025
اتاق : 2-410

Education:

  • Postdoctoral fellow, School of Engineering and Applied Sciences, Harvard University, 2008-2010.
  • Ph.D. in Electrical Engineering, Department of Systems and Computer Engineering, Carleton University, Ottawa, Canada, Aug. 2007
  • M.Sc. in Electrical Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, IRAN, Sept. 2001
  • B.Sc. in Electrical Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, IRAN, Sept. 1999

 

Scopus
  • 505 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳
Google Scholar
  • 802 ارجاعات
  • 15 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۰/۰۷/۲۳

کلمات کلیدی کلمات کلیدی بر اساس کلیدواژه های شاخص در پایان نامه های دانشجویان تحت نظر استاد می باشد.