اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سیدمحمدتقی نبوی رضوی

سیدمحمدتقی نبوی رضوی،

مربی
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084978
اتاق : 1-324

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی