اعضای هیات علمی

ناصر رضائی

ناصر رضائی(بازنشسته)

مرتبه علمی : استاد
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات(مهندسی برق ‌- مخابرات‌)
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی