اعضای هیات علمی

سیدپویا شریعت پناهی

سیدپویا شریعت پناهی،

استادیار
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
شبکه و سیستم‎های امن
شماره تماس : 82084906
اتاق : 412-1
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی