اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی پور فتح

مهدی پور فتح،

دانشیار
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
الکترونیک
شماره تماس : 82084982
اتاق : 312-1
Scopus
  • 1008 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۴
Google Scholar
  • 1351 ارجاعات
  • 21 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۷/۱۲/۲۴

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، فنی وین ، مهندسی برق-میکروالکترونیک

1382 ← 1397

M.Sc ، صنعتی شریف ، مهندسی برق-الکترونیک

1379 ← 1381

کارشناسی ، صنعتی شریف ، مهندسی برق-الکترونیک

1375 ← 1379

فعالیت های علمی