اعضای هیات علمی

امیر مسعود ربیعی

امیر مسعود ربیعی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084156
اتاق : 2-518
صفحه رخ نما
Scopus
  • 270 ارجاعات
  • 10 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۴
Google Scholar
  • 387 ارجاعات
  • 12 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۹/۰۷/۲۱

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

دکتری ، آلبرتا ، مهندسی برق-مخابرات

1381 ← 1387

کارشناسی ارشد ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، مهندسی برق-مخابرات

1375 ← 1378

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی اصفهان ، مهندسی برق-کنترل

1370 ← 1374

فعالیت های علمی