اعضای هیات علمی

امیر مسعود ربیعی

امیر مسعود ربیعی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : 82084156
اتاق : 2-518
صفحه رخ نما
Scopus
  • 206 ارجاعات
  • 8 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۰
Google Scholar
  • 305 ارجاعات
  • 11 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، آلبرتا ، مهندسی برق-مخابرات

1381 ← 1387

M.Sc ، صنعتی اصفهان ، مهندسی برق-مخابرات

1375 ← 1378

کارشناسی ، صنعتی اصفهان ، مهندسی برق-کنترل

1370 ← 1374

فعالیت های علمی