اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سعید افشارنیا

سعید افشارنیا،

استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084179
اتاق : 2-731

پروفایل

  • پردیس دانشکده های فنی - دانشگاه تهران ، معاون پژوهشی موسسه پژوهشی مپفن 1393←1397
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1388←1392
  • دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر ، سرپرست آزمایشگاه سیستم‌های قدرت 1379←1397

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، INPL ، مهندسی برق

1991 ← 1374

M.Sc ، صنعتی امیرگبیر ، مهندسی برق

1366 ← 1369

کارشناسی ، صنعتی امیرکبیر ، برق قدرت

1362 ← 1366

فعالیت های علمی