اعضای هیات علمی

سعید افشارنیا

سعید افشارنیا،

استاد
  • ، سرپرست آزمایشگاه سیستم‌های قدرت
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084179
اتاق : 2-731
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1034 ارجاعات
  • 17 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۵
Google Scholar
  • 1503 ارجاعات
  • 19 h-Index
تا تاریخ : ۱۳۹۸/۱۲/۲۴

پروفایل

  • ، معاون تحصیلات تکمیلی و پژوهشی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر 1388←1392
  • ، سرپرست آزمایشگاه سیستم‌های قدرت 1379←1400

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، INPL ، مهندسی برق

1991 ← 1374

M.Sc ، صنعتی امیرگبیر ، مهندسی برق

1366 ← 1369

کارشناسی ، صنعتی امیرکبیر ، برق قدرت

1362 ← 1366

فعالیت های علمی