اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمود شاه آبادی

محمود شاه آبادی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | الکترونیک
شماره تماس : 82084923
اتاق : 2-716

پروفایل

  • آموزش پردیس دانشکده های فنی ، مدیر امور آموزشی پردیس دانشکده های فنی 1394←1397
  • دفتر ارزیابی کیفیت آموزش پردیس دانشکده های فنی ، مدیر دفتر ارزیابی کیفیت آموزش پردیس دانشکده های فنّی 1392←1396
  • وزارت علوم فناوری و تحقیقات، سازمان امور دانشجویان ، عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک خارجی 1382←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، صنعتی هامبورگ ، برق

1994 ← 1998

M.Sc ، تهران ، برق

1987 ← 1991

کارشناسی ، تهران ، برق

1984 ← 1988

فعالیت های علمی