اعضای هیات علمی

محمود شاه آبادی

محمود شاه آبادی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | الکترونیک
شماره تماس : 82084923
اتاق : 2-716
صفحه رخ نما

پروفایل

  • ، مدیر امور آموزشی پردیس دانشکده های فنی 1394←1397
  • ، مدیر دفتر ارزیابی کیفیت آموزش پردیس دانشکده های فنّی 1392←1395
  • ، عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک خارجی 1382←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، صنعتی هامبورگ ، برق

1994 ← 1998

M.Sc ، تهران ، برق

1987 ← 1991

کارشناسی ، تهران ، برق

1984 ← 1988

فعالیت های علمی