اعضای هیات علمی

محمود شاه آبادی

محمود شاه آبادی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | الکترونیک
شماره تماس : 82084923
اتاق : 2-716
صفحه رخ نما

پروفایل

  • مدیر امور آموزشی پردیس دانشکده های فنی 1394←1397
  • مدیر دفتر ارزیابی کیفیت آموزش پردیس دانشکده های فنّی 1392←1395
  • عضو کمیسیون ارزشیابی مدارک خارجی 1382←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

M.S ، تهران ، برق

… ←

Ph.D ، صنعتی هامبورگ ، برق

… ←

کارشناسی ، تهران ، برق

… ←

کلمات کلیدی