اعضای هیات علمی

محمود شاه آبادی

محمود شاه آبادی،

استاد
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات | الکترونیک
شماره تماس : 82084923
اتاق : 2-716
صفحه رخ نما

نام نوع تلفن آدرس
تحقیقاتی فوتونیک پژوهشی 61114976 ساختمان جدید، طبقه‌ی چهارم
میز اپتیک پژوهشی 61114968 ساختمان جدید، 316