اعضای هیات علمی

امیر عباس شایگانی اکمل

امیر عباس شایگانی اکمل،

استادیار
  • عضو کمیته پژوهش و فن آوری شرکت توانیر
دانشکدگان فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084372
اتاق : ساختمان فشارقوی-33
صفحه رخ نما
Scopus
  • 1013 ارجاعات
  • 18 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۱/۲۶
Google Scholar
  • 1737 ارجاعات
  • 22 h-Index
تا تاریخ : ۱۴۰۲/۰۲/۲۴

پروفایل

  • عضو کمیته کارشناسی استانداردهای انتقال 1398←1400
  • عضو کمیته پژوهش و فن آوری شرکت توانیر 1397←…

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

1377 ← 1384

M.S ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق قدرت

1375 ← 1377

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق قدرت

1371 ← 1375

کلمات کلیدی