اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

امیر عباس شایگانی اکمل

امیر عباس شایگانی اکمل،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : 82084372
اتاق : ساختمان فشارقوی-33

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

Ph.D ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق

1377 ← 1384

M.Sc ، دانشگاه تهران ، مهندسی برق قدرت

1375 ← 1377

کارشناسی ، دانشگاه صنعتی شریف ، مهندسی برق قدرت

1371 ← 1375

فعالیت های علمی