اعضای هیات علمی

ابوالفضل یغمائی

ابوالفضل یغمائی،

استادیار
پردیس دانشکده های فنی / دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
کنترل
شماره تماس : 82085072
اتاق : 2-615
صفحه رخ نما

طرح های کاربردی